• Biuro rachunkowe w Łodzi - Lucas Finacial

  Zakres Usług

USŁUGI KSIĘGOWE

Outsourcing księgowości przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności zarządzania oraz pozwala skoncentrować się na tych obszarach działalności, które budują wartość Państwa firmy.

Zarządzanie skomplikowanym współczesnym przedsiębiorstwem wymaga stosowania zintegrowanych narzędzi informatycznych.

Stojąc przed takimi wyzwaniami, osoby zarządzające nie mogą sobie pozwolić na odseparowanie działu od pozostałej działalności firmy i skoncentrowanie się tylko na wypełnianiu obowiązków ustawowych.

Przejmując na siebie odpowiedzialność za te rutynowe obowiązki, pomagamy zwiększać wartość dodaną i efektywność, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.

Outsourcing księgowości oferuje Głównego/Samodzielnego Księgowego:

 • organizacja i koordynowanie wszelkich księgowo – podatkowych aspektów działalności spółek, firm, przedsiębiorstw,
 • zarządzanie ogółem zagadnień księgowych,
 • sporządzanie bilansów, sprawozdań i raportów okresowych,
 • nadzór nad stosowaniem wewnętrznych procedur finansowo - księgowych,
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT),
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych: NBP, GUS itp.,
 • monitorowanie rejestru zakupów i sprzedaży poprzez aktualizację oraz dostarczanie prawidłowych danych,
 • zarządzanie obiegiem faktur przychodzących oraz wychodzących,
 • prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych i bankowych, monitorowanie płynności finansowej,
 • kontakty z organami kontrolującymi, bankami, biegłymi rewidentami,
 • aktywne uczestnictwo w procesach zamknięcia okresów sprawozdawczych.

Inne zadania, jakie mogą być powierzone przez Kontrahenta.

Świadczymy usługi w zakresie:

Prowadzenie ksiąg handlowych:


 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku dochodowego od osób prawnych [CIT-2] i podatku od towarów usług [VAT-7],
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, VAT UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności; sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego  rocznego dochodu [CIT-8],
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych,
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki,
 • współpraca z audytorem, bankami, firmami oraz organami podatkowymi, nadzór nad wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami finansowymi, nadzór nad przygotowaniem sprawozdań do GUS i NBP oraz kierowanie działem księgowości.

Powadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:


 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji VAT w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb,
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • monitorowanie należności,
 • udzielanie konsultacji podatkowych i księgowych,
 • reprezentowanie przed Organami Kontroli Skarbowej.

Pełnej obsługi kadrowo - płacowej:


 

Sporządzenie dokumentacji płacowej:

 • obsługa płac polegająca na sporządzaniu list płac, kart wynagrodzeń (przychodów) pracowników oraz ewidencji zatrudnienia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracja na pobrane zaliczki PIT-4R, informacja o pobranych zaliczkach PIT-11),
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za ubezpieczonych,
 • udzielanie Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzoną dokumentacją kadrową,
 • reprezentacja Zleceniodawcy przed ZUS.

 

Sporządzenie dokumentacji kadrowej:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, zarządzeń i zestawień kadrowych, ewidencji urlopów, listy obecności i ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami, bieżąca korespondencja z ZUS w sprawach kadrowych, wydawanie niezbędnych zaświadczeń pracownikom oraz sporządzanie regulaminów i planów urlopowych (o ile jednostka zdecyduje się na ich sporządzenie),
 • obsługa w zakresie BHP, niewymagająca specjalistycznych uprawnień, polegająca na prowadzeniu teczki BHP, informowaniu o obowiązku wysyłania pracowników na szkolenia oraz badania obowiązkowe, prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym: rejestru szkoleń BHP, badań pracowników i rejestru wypadków.

USŁUGI FINANSOWE

Rozwijająca się firma, korzystająca z usług banków, firm leasingowych czy funduszy inwestycyjnych potrzebuje fachowego wsparcia. Suma wiedzy i doświadczeń kilku dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, pracowników bankowych czy leasingowych jest z pewnością znacznie większa niż wiedza i doświadczenie jednego, nawet najlepszego finansisty. Lucas Financial-Accounting Management świadczy usługi pośrednictwa finansowego. Posiadamy doświadczenie w udzielaniu kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz MŚP. Naszym zadaniem jest poznanie potrzeb klienta i pomoc w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania finansowego. Posiadamy oferty kilkunastu banków z zakresu produktów finansowych dla firm, cieszących się rosnącą popularnością, m.in: OBROTOMIERZ - oparty o wpływy na rachunkach, bez ZUS i US, KREDYT OBROTOWY RATALNY, KREDYT NA START. Ideą usług outsourcingu finansowego jest połączenie: możliwości skorzystania z usług specjalisty w danej dziedzinie (w naszym przypadku specjalisty w dziedzinie finansów) oraz uniknięciu wysokich kosztów, jakie wynikałyby z tytułu zatrudnienia specjalisty na stałe w Państwa firmie.
 

Outsourcing finansowy oferuje:

Dyrektora Finansowego

 • ustalanie i realizowanie polityki finansowej,
 • nadzór nad przygotowywaniem (skonsolidowanych) sprawozdań oraz raportów,
 • ustalenie systemu budżetowania, nadzór i kontrola realizacji budżetu oraz długoterminowych planów finansowych,
 • inicjowanie rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • odpowiedzialność za optymalizację podatkową, która obejmuje: odpowiedzialność za płynność oraz zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 • nadzór nad całokształtem spraw księgowych,
 • wspieranie zarządu w decyzjach strategicznych,
 • analiza kosztów i udział w kształtowaniu polityki cenowej,
 • współpraca z bankami i innymi instytucjami zewnętrznymi,
 • poszukiwanie źródeł finansowania,
 • przygotowywanie raportów, analiz, itp.,
 • współpraca z audytorami.

Kontrolera/Analityka Finansowego/Specjalisty ds. Controllingu

 • uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego,
 • kontrola realizacji powyższych planów,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • analiza rentowności produktu, regionu, kategorii itp.,
 • kontrola kosztów,
 • dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji,
 • dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej,
 • tworzenie struktury centrów przychodowo-kosztowych,
 • współpraca z działem księgowości,
 • przygotowywanie dla działu księgowości danych dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
 • przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy.

Świadczymy usługi w zakresie:

Controllingu i Rachunkowości Zarządczej:


 • controlling operacyjny (sterowanie wynikiem, planowanie płynności, kontrola rentowności, poprawa wykorzystania istniejących zasobów),
 • controlling finansowy (planowanie, realizacja, kontrola, zapewnienie struktury płynności, bieżącej płynności, utrzymanie rezerw płynności, zapewnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych),
 • tworzenie narzędzi kontrolingowych,
 • wykonywanie raportów i analiz finansowych, kosztowych, sprzedażowych na potrzeby różnych działów oraz w kontekście wymagań grupowych,
 • tworzenie budżetów na kolejne okresy,
 • prognozowanie krótko i długookresowe,
 • kontrola wykonania budżetów,
 • analiza finansowa spółki, analiza odchyleń od planu uzyskania przychodów, kosztów i zysków, controlling kosztów.

Pozyskiwaniu Funduszów Unijnych:


 • pomagamy w znalezieniu źródła w sfinansowaniu projektu, zanim przedsiębiorca otrzyma pierwsze EURO w ramach przyznanej dotacji,
 • „Innowacyjność Projektu” – przygotowujemy zestawienie wszystkich dostępnych źródeł dofinansowania z podziałem na typy zadań, które przewidują wytyczne dla danego projektu,
 • przygotowujemy harmonogram finansowo-rzeczowy (Feasibility Study),
 • ocena kwalifikowalności wydatków,
 • montaż finansowy projektów unijnych – wiarygodność finansowa potencjalnego adresata unijnej dotacji oraz realność zachowania płynności finansowej w trakcie realizacji planowanej inwestycji (Analiza Finansowa projektu),
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosek, biznes plan,
 • zarządzanie projektem-nadzór merytoryczny i finansowy,
 • raportowanie okresowe, ocena kwalifikowalności wydatków, przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej i złożenie wniosku o płatność wnioskowanej kwoty dotacji.

POSIADAMY OFERTY KILKUNASTU BANKÓW

Naszym zadaniem jest poznanie potrzeb Klienta i pełne doradztwo dotyczące wyboru odpowiedniego rozwiązania finansowego. Proponujemy małym i średnim przedsiębiorstwom profesjonalną pomoc i dostęp do szerokiej gamy produktów i usług branży finansowej. Posiadamy oferty kilkunastu banków. Doradzamy w wyborze najwłaściwszego rozwiązania z zakresu:

KREDYTY – POŻYCZKI

1. Kredytów hipotecznych:

 • kredyty na zakup nieruchomości (mieszkanie, dom, siedlisko, działka),
 • kredyty na remont nieruchomości (mieszkanie, dom, siedlisko),
 • kredyty na budowę domu,
 • kredyty na konsolidację zobowiązań zabezpieczone na nieruchomości, 
 • pożyczki hipoteczne na dowolny cel zabezpieczone na nieruchomości.

2. Kredyty i pożyczki firmowe:

 • obrotowe – na finansowanie bieżącej działalności firmy,
 • na start – na rozpoczęcie działalności,
 • inwestycyjne – na finansowanie innowacyjnych inwestycji, 
 • umożliwiających rozwój przedsiębiorstwa,
 • deweloperskie – na zakup nieruchomości pod budowę,
 • siedziby działalności gospodarczej.

3. Kredyty i pożyczki gotówkowe:

 • kredyty konsolidacyjne na spłacenie obecnych zobowiązań, służące zmniejszeniu miesięcznej raty, 
 • pożyczki gotówkowe na dowolny cel.

DOTACJE – POŻYCZKI UNIJNE

Pożyczka w ramach Inicjatywy JEREMIE:

W ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki na realizację inwestycji (projektu). JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym firmom, których instytucje finansowe (banki) nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych trudnych do spełnienia warunków. Pomoc jest przeznaczona w szczególności dla firm, które rozpoczynają działalność gospodarczą (tzw. START UP), nie mają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości, ale mogą z niej korzystać również wszystkie inne firmy z sektora MŚP, które chcą uzyskać środki na realizację inwestycji (projektu). Inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Wsparcie finansowe w ramach JEREMIE można uzyskać w następujących województwach: wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, pomorskie oraz zachodniopomorskie.


Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo handlowych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń, sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów oraz norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • część pożyczki może być przeznaczona na zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Pożyczka otrzymana w ramach JEREMIE nie może być: przeznaczona na:

 • pokrywanie bieżących kosztów, prowadzenie działalności 
  gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.


Nasza oferta obejmuje:

• bezpłatna analiza oraz wskazanie najbardziej optymalnej oferty pożyczkowej,
• przygotowanie wniosku o pożyczkę JEREMIE,
• pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o pożyczkę JEREMIE (biznes plan lub studium wykonalności, analiza i panowanie finansowe, cash flow i inne załaczniki)
• przygotowanie dokumentów potrzebnych na etapie rozliczania pożyczki,
• opieka nad klientem w trakcie obowiązywania umowy o pożyczkę.

LEASINGI

 • Leasing samochodów osobowych i dostawczych
 • Leasing maszyn i urządzeń
 • Leasing nieruchomości
 • Leasing sprzętu biurowego 
 • Leasing sprzętu komputerowego
 • Leasing sprzętu medycznego
 • Leasing konsumencki
 • Inne leasingi


Oferta leasingów:

 • leasing operacyjny,
 • leasing finansowy,
 • leasing zwrotny (finansowy, operacyjny),
 • leasing dla nowo powstałych firm,
 • procedury uproszczone,
 • wpłaty wstępne od 0% (procedury uproszczone i standardowe),
 • nieograniczony wiek,
 • zakupy wewnątrzwspólnotowe i międzynarodowe,
 • atrakcyjne pakiety ubezpieczeń OC/AC/NW.


KORZYŚLI LEASINGU
Leasing uzyskać  można o wiele łatwiej i szybciej niż tradycyjny kredyt inwestycyjny w banku. Uproszczone i sprowadzone do minimum procedury i brak konieczności prezentowania dodatkowego zabezpieczenia.
Możliwości przeniesienia zobowiązań leasingowych na innego przedsiębiorcę (wraz z prawem do odpisów podatkowych) w przypadku, gdy leasingobiorca utraci płynność finansową. Jak zatem widać, ryzyko związane z tą formą wsparcia przy finansowaniu środków trwałych firmy jest niewielkie.
W leasingu operacyjnym całość opłaty stanowi koszt uzyskania przychodu dla korzystającego, wpływając na obniżenie podstawy opodatkowania
Leasingobiorca może wpisać w koszty uzyskania przychodu całą ratę – zarówno część kapitałową, jak i odsetkową, jak również opłatę wstępną poniesioną z tytułu tej formy finansowania. 
W leasingu finansowym możliwość jednorazowej amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi
Poprawa przepływów pieniężnych – przedsiębiorca nie angażuje swoich zasobów finansowych w celu nabycia środków trwałych inwestycyjnych, a wolne środki może wykorzystać np. do obrotu.
 Elastyczność przy spłacie leasingu – warunki płatności rat leasingowych w zależności do profilu działalności firmy mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy.

Możliwość skorzystania z atrakcyjnych produktów dodatkowych: ubezpieczenia, obsługa flot samochodowych, karty paliwowe itp.

OBSŁUGA PRAWNA

Kompleksowa oferta usług prawnych we wszystkich jej dziedzinach, jest skierowana do MŚP oraz sektora dużych firm i korporacji.

Nasza oferta jest zawsze indywidualnie dopasowana do potrzeb Klienta i charakteru prowadzonego biznesu – stąd wysoka skuteczność naszych działań.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego z obszarów: prawo spółek, umowy handlowe, prawo pracy, doradztwo przy fuzjach i przejęciach, Compliance, prawne due diligence, prawo własności intelektualnej itd. Oferujemy szeroki zakres usług windykacyjnych (monitorowanie płatności, przypomnienia SMS o terminie zapłaty, przygotowanie wezwań do zapłaty, zarządzanie wierzytelnościami, sporządzanie ugód oraz monitorowanie ich wykonania przez dłużników).

Lucas Financial - Accounting Management zapewnia swoim Klientom pomoc prawną na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze działania w tym zakresie obejmują w szczególności:

Outsourcing obsługi prawnej oferuje:

 • stałą, kompleksową, a także doraźną obsługę prawną przedsiębiorstwa,
 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomoc prawną przy ich zakładaniu,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstw i reprezentacja przed organami rejestrowymi, w tym przed Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej: statutów, umów spółek, aktów założycielskich, regulaminów,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie (również w charakterze pełnomocnika) umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz proponowanie rozwiązania wszelkich zagadnień pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego,
 • możliwość pracy zdalnej (e-mail, telefon) jaki i fizycznej obecności prawnika u klienta.

USŁUGI ON-LINE

Pulpit Menadżera

Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do firmowych danych, kadrowych, handlowych i wielu innych, poprzez przeglądarkę internetową.

Właściciel lub dyrektor firmy, po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera, ma dostęp do:

 • analiz obrotów magazynowych,
 • raportów dłużników i wierzycieli,
 • struktury wiekowej należności i zobowiązań,
 • raportu rejestru sprzedaży i zakupów,
 • analizy ABC,
 • danych słownikowych, takich jak kartoteki kontrahentów czy pracowników,
 • statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów.

iFaktury24

iFaktury24 to nowoczesna aplikacja do fakturowania online, udostępniana poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie dedykowane jest firmom poszukującym nowoczesnej aplikacji do wystawiania dokumentów sprzedażowych online oraz bezpiecznego i szybkiego przesyłania ich drogą elektroniczną.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • bezpłatny dostęp,
 • ponadprzeciętna ergonomia pracy,
 • nowoczesny interfejs użytkownika,
 • szybkie wystawianie dokumentów handlowych,
 • dostęp 24h/dobę z dowolnego komputera przez przeglądarkę internetową,
 • przesyłanie dokumentów.

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD)

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczny przesył dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch OPTIMA. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane (m.in. poprzez podwójny system szyfrowania oraz wymuszanie silnych haseł), co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłu, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.

Użytkownicy mają przygotowane specjalne "skrzynki" zawierające informacje o dokumentach wysłanych, odebranych lub oczekujących na odebranie za pośrednictwem IWD. Dzięki ich zastosowaniu program sam pilnuje, aby dane Klienta trafiały do właściwej bazy. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość seryjnego odbierania dokumentów z poziomu modułu Biura Rachunkowego.

Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch OPTIMA, takie jak:

 • dokumenty handlowe,
 • dokumenty magazynowe,
 • dokumenty kasowo-bankowe,
 • informacje o płatnościach,
 • rozliczenia z kontrahentami,
 • lista pracowników,
 • lista kontrahentów,
 • lista banków,
 • atrybuty,
 • kategorie księgowe,
 • inne.

Lucas Financial
Accounting Management

ul. Gimnastyczna 136
94-128 Łódź