FUNDUSZE UNIJNE W ŁÓDZKIM - OGŁOSZENIE KONKURSU - PODDZIAŁANIE 2.3.1. INNOWACJE W MŚP

  1. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie:

Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP,

Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP

  • Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

  • wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;

  • wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

 

  1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000 EUR (słownie: dwanaście milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 51 157 200 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

 

  1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowanie projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi:

  • do maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa

  • do maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 9 000 000 zł Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł.

 

  1. Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu:

Termin ogłoszenia konkursu: 23 grudnia 2015 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego 2016 r. a kończy 3 marca 2016 r.

Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.