DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA (NIEREJSTROWA) CZYLI FIRMA NA PRÓBĘ!!!

Prowadzenie działalności nierejestrowej umożliwił osobom fizycznym art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), obowiązujący od 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. limit ten wynosi 1.050 zł), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Nie musisz rejestrować firmy, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną a przychody z Twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia - w 2018 r. jest to 1.050 zł,
   
 • nie prowadziłeś wcześniej działalności albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 r. Twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie. (...)"

Działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Dodatkowo z tego rozwiązania nie mogą korzystać typy działalności wymagających koncesji, licencji czy pozwolenia.

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON),
   
 • nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
   
 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
   
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)

 

UWAGA!!! ULGA NA START I DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA - ZUS BĘDZIE ŚCIĄGAŁ SKADKI OD JEJ PRZYCHODÓW JAK OD ZLECENIA

Ulga na start jak i również Działalność nierejestrowa miała ułatwić życie nowym przedsiębiorcom, dzięki obniżeniu kosztów składek ZUS.

Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:

 • podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
 • nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Ważne!
W okresie korzystania z ulgi na start podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opłacasz składki tylko na to ubezpieczenie.

Przypominam jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON),
 • nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS,
 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek,
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)

UWAGA!!! Przepisy zostały tak skonstruowane, że osoby korzystające z ulgi na start jak i również osoby prowadzące działalność nierejestrową w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są przedsiębiorcami tylko będą traktowania jako zleceniobiorcy.

Oznacza to, że podejmując współpracę z osobą korzystającą z ulgi na start lub prowadzącą działalność nierejestrową od jej wynagrodzenia należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne.

Podejmując współpracę z taką osobą powinno się odprowadzić składki społeczne od wypłaconego jej wypłaconego na podstawie faktury wystawionej przez tę osobę.

Ulga na start i Działalność Nierejestrowa to po prostu przerzucenie kosztów z jednej strony na drugą.

Zatem wykonując umowę o świadczenie usług muszą być za nich opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji również zdrowotne) na takich samych zasadach jak za każdego innego zleceniobiorcę