AKTUALNOŚCI PODATKOWO – KSIĘGOWE

1. AKTUALNOŚCI PODATKOWO – KSIĘGOWE

 1. SKALA PODATKOWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2018R.

SKALA PODATKOWA

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodtek wynosi
Ponaddo
 85 528 zł18%minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 395 zł 04 gr + 32%
nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Kwota zmniejszająca i koszty autorskie na 2018 r.
W 2018 r. podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej obowiązują te same stawki podatku, które obowiązywały ich w 2017 r., czyli 18% i 32%. Ponadto bez zmian pozostają zasady stosowania kwoty zmniejszającej przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. I tak, w przypadku podatników, których dochody w 2018 r.:

 • nie przekroczą kwoty 85.528 zł - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie,  
 • przekroczą kwotę 85.528 zł - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Z kolei kwota zmniejszająca podatek stosowana na etapie ustalania zaliczek na podatek przez zakłady pracy w dalszym ciągu wynosi 46,33 zł.
Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).


Kwota zmniejszająca podatek w podwyższonej wysokości będzie miała natomiast zastosowanie przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2018 r. 

 • Zmiana dotyczy podatników, których roczna podstawa opodatkowania nie przekroczy 8.000 zł. U nich kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1.440 zł. 
 • Jeśli podstawa ta będzie wyższa od 8.000 zł, ale nie przekroczy 13.000 zł, to kwota zmniejszająca podatek będzie przysługiwała podatnikowi w wysokości pomiędzy 1.440 zł a 556,02 zł.
 • Jeżeli dochody roczne podatnika będą wyższe od 13.000 zł, ale nie przekroczą 85.528 zł, kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02 zł
 • W 2018 r. nie zmieniła się wysokość kwoty zmniejszającej podatek u podatnika, u którego podstawa opodatkowania będzie wyższa od 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł. Tak jak w 2017 r., w takim przypadku kwota zmniejszająca podatek wyniesie pomiędzy 556,02 zł a 0 zł, a po przekroczeniu 127.000 zł w ogóle nie będzie przysługiwać.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższy limit tzw. kosztów autorskich. W 2018 r. łączne 50% koszty uzyskania przychodów wymienione w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o pdof, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł. Ograniczono jednak zakres stosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o pdof. Mają one zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
5) publicystycznej.

 1. MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2018 ROKU
Okres1.01.2018 r. - 31.12.2018r.
Kwota wynagrodzenia2.100 zł
Podstawa prawna(Dz. U. z 2017 r. poz. 1747)

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2 100,00 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1 530,00 złotych. 
Pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę o wynagrodzeniu minimalnym muszą liczyć się z corocznym wzrostem kosztów zatrudnienia. Wynika to z podwyżki wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, która ma miejsce w styczniu każdego roku.
W 2018 roku pracodawca poniesie większe koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę o najniższym wynagrodzeniu – 1 447,00 zł w skali roku
Całkowity, miesięczny koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku wyniesie 2532,81 zł. W zeszłym - 2017 roku kwota ta wynosiła 2412,20 zł miesięcznie. Oznacza to, że od stycznia zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym droższe jest o 120,61 zł miesięcznie.

 1. Minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy w wysokości 13,70 złotych brutto. Stawka dotyczy również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

 1. OBOWIĄZKI DOTYCZĄE JPK VAT

Od 1 stycznia 2018 roku do zobligowanych podmiotów przesyłających pliki JPK_VAT dołączą mikroprzedsiębiorcy (dotychczas zadanie to należało do małych, średnich i dużych firm).
Mikroprzedsiębiorca: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót jest niższy od 2 mln euro (równowartość w złotych) lub suma aktywów w bilansie jest niższa od 2 mln euro - w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych.
Przeliczenia wartości na dany rok, dokonuje się według średniego kursu z ostatniego dnia roku poprzedniego. W roku 2017 limit wynosił 8 341 800 zł.
Oznacza to, że jeżeli w jednym roku średnioroczne zatrudnienie wynosi mniej niż 10, a w drugim roku jest wyższe – przedsiębiorca może być uznany za mikroprzedsiębiorcę, przy założeniu, że w pierwszym roku nie przekracza 2 mln euro obrotu. W konsekwencji, przekroczenie stanu zatrudnienia lub przekroczenie parametrów finansowych tylko w jednym roku obrotowym nie powoduje utraty ww. statusu przedsiębiorcy.
Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:
ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.
dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

 1. RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe. 
RODO nie dotyczy osoby fizyczne, które w działalności czysto osobistej lub domowej, bez związku z działalnością zawodową lub handlową przetwarzają dane osobowe (na przykład przechowywanie danych adresowych, czy korespondencji prowadzonej z grupą znajomych). Rozporządzenie nie ma również zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii (np. kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym), a także do działalności związanej z przetwarzaniem danych przez instytucje unijne czy też dyplomatyczne. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się również do działalności właściwych organów w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.
Administrator danych osobowych oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą to sam przedsiębiorca pełni funkcję ADO, czyli  administratora danych osobowych.

 • Do podstawowych zadań przedsiębiorcy, jako administratora danych można zaliczyć m.in:
 • stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
 • prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środków zapewniających ochronę danych osobowych;
 • zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru danych osobowych oraz komu dane te są przekazywane;
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, które powinna zawierać takie informacje, jak:
 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej,
 2. datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 3. identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

Jednym z najważniejszych zadań, które może wykonywać administrator danych osobowych jest powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)

 1. MECHANIZM SPLIT PAYMENT

Od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o VAT dotyczące wprowadzenia tzw. mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności w VAT. Od tego dnia obowiązywać będą dodane do ustawy o VAT przepisy art. 108a-108d.
W art. 108a ust. 1 ustawy wskazano generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności. Oznacza to, że mechanizm ten będzie dobrowolny i znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. Zatem nie będzie on dotyczył transakcji zakupu towarów czy usług od podmiotów niebędących podatnikami VAT.
Inicjatywę w zakresie stosowania mechanizmu split payment będzie miał zawsze podatnik będący nabywcą towaru (usługi).
Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności oznacza, że nabywca może zdecydować o jego stosowaniu w sposób wybiórczy. Rozliczenie to nie musi dotyczyć każdej otrzymanej faktury zakupu, czy każdej transakcji dokonywanej z określonym dostawcą.
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

 • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT,   
 • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek bankowy.

Środki zgromadzone na rachunku VAT należą wyłącznie do podatnika i organy podatkowe nie mają do nich dostępu. Mimo to przepisy ustawy o VAT wskazują sposób dysponowania tymi środkami. Podatnicy mogą z takiego rachunku dokonywać:

 • przelewu na inny rachunek VAT (co ma stanowić zachętę do stosowania wobec swoich kontrahentów mechanizmu podzielonej płatności) a także  
 • opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu rozliczeń podatku VAT.

W sytuacji wystąpienia kumulacji środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem (pisemnym, uzasadnionym) o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na jego rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. We wniosku podatnik określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana.
W celu zachęcenia podatników do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ustawodawca przewidział szereg uprawnień dla podatników, którzy zdecydują się na ten sposób rozliczenia podatku VAT. W stosunku do takich podmiotów nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności. 
Faktury opłacone przy zastosowaniu tego mechanizmu w zasadzie nie będą stosowane podwyższone odsetki od zaległości podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 108c ust. 2 ustawy o VAT, przepisu art. 56b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) nie będzie się stosowało do zaległości w podatku powstałej za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykaże kwotę podatku naliczonego, której 95% wynikać będzie z faktur, które zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Istotną zachętą dla podatników do korzystania z tego mechanizmu ma być również zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego w VAT o kwotę obliczoną na podstawie wzoru, uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na 2 dni robocze przez dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane.
W art. 108d ust. 1 ustawy o VAT wskazano, iż w sytuacji gdy zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku nastąpi z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego do zapłaty będzie można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru:

gdzie:

S - kwota, o którą obniży się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,
Z - kwota zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikająca z deklaracji przed obniżeniem tego zobowiązania,
r - stopa referencyjna NBP obowiązująca na 2 dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
n - liczba dni od faktycznego terminu zapłaty podatku, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.