Limity podatkowe na 2017 r.

Prawa i obowiązki podatników

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE JPK VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2017 ROKU

SKALA PODATKOWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017R.

Skala podatkowa

FUNDUSZE UNIJNE W ŁÓDZKIM - OGŁOSZENIE KONKURSU - PODDZIAŁANIE 2.3.1. INNOWACJE W MŚP

OGŁOSZENIE O KONKURSIE numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15  w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lucas Financial
Accounting Management

ul. Gimnastyczna 136
94-128 Łódź